„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

Starosta Dzierżoniowski zaprasza członków rodzin bądź opiekunów sprawujących bezpośrednią i całodobową opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi bądź osobami niepełnosprawnymi z orzeczeniem o stopniu znacznym bądź równoważnym do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024.

 

W roku 2024 Powiat Dzierżoniowski  zamierza realizować zadanie publiczne w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla jednostek samorządu terytorialnego – edycja 2024” finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem programu jest uzyskanie doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej to również czasowe zapewnienie opieki osobie z niepełnosprawnością, gdy nie może jej sprawować opiekun, np. z uwagi na zdarzenie losowe.

 

Z usługi opieki wytchnieniowej może skorzystać członek rodziny lub  opiekun zamieszkujący we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawujący całodobową bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną wymagającą wysokiego poziomu wsparcia, która jest:

 • dzieckiem do 16 roku życia z  orzeczeniem o niepełnosprawności lub
 • osobą niepełnosprawną posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, która wymaga usług opieki wytchnieniowej.

 

W pierwszej kolejności ze wsparcia mogą skorzystać członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu i:

 • nie korzysta z np. ośrodka wsparcia, placówki całodobowej, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej,
 • nie pracuje,
 • uczy się lub studiuje.

 

Usługi w ramach opieki wytchnieniowej obejmują wszystkie te czynności, które na co dzień wykonuje rodzic bądź opiekun osoby niepełnosprawnej, m.in.:

 • udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, tj. m.in.: pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, o ile wymaga tego stan zdrowia, pomoc w ubieraniu, zmiana odzieży, bielizny osobistej,
 • wykonywanie podstawowych niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych, tj. m.in.: zmiana pieluch – majtek, podkładów, o ile wymaga tego stan zdrowia, pomoc w dotarciu do toalety, higiena po załatwieniu potrzeb fizjologicznych,
 • organizowanie czasu wolnego, tj. m.in.: spacery, wspólne zabawy, czytanie książek, gry planszowe, zajęcia edukacyjne, zajęcia terapeutyczne.

 

Program jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Udział w programie jest całkowicie nieodpłatny dla członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych.

Warunkiem skorzystania z opieki wytchnieniowej dla członków rodzin bądź opiekunów osób z niepełnosprawnością  jest złożenie:

 • karty zgłoszenia do programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2024”,
 • oświadczenia o wskazaniu osoby świadczącej usługę opieki wytchnieniowej,
 • oświadczenia – korzystanie z innych ośrodków wsparcia,
 • karty „Prawa i obowiązki” uczestnika Programu,
 • kopii aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego, lub w przypadku dzieci do 16 roku życia kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

 

Nabór prowadzony jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie w terminie od 15.01.2024 r. do 31.01.2024 r.

Załączniki do pobrania:

Dokumenty do zapoznania się: