Informacje

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Dzierżoniowie został powołany przez  Starostę Powiatu Dzierżoniowskiego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Dzierżoniowie działa od 1.01.2000 r. na podstawie:

 • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  oraz aktów wykonawczych do ustawy,
 • zarządzenia Nr 35/99 Starosty Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 listopada 1999 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Dzierżoniowie.

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Dzierżoniowskim a Powiatem Ząbkowickim i po uzyskaniu zgody Wojewody Dolnośląskiego, Zespół swoim zasięgiem działania obejmuje mieszkańców Powiatów Ząbkowickiego i Dzierżoniowskiego.

Siedziba Zespołu:
58-200 Dzierżoniów
Piastowska 1, pokój 403, piętro III

Kontakt:
tel./fax  74 832-32-30

e-mail:
pzon@pcprdzierzoniow.pl

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

Pracownicy Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności:

 1. Waldemar Jaworski – Przewodniczący
 2. Magdalena Bobowska – Sekretarz
 3. Martyna Kisły
 4. Emilia Kowalska
 5. Halina Orasińska

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje:

 • orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16-go roku życia, 
 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16-go rok życia, 
 • orzeczenia do ulg i uprawnień
 • legitymacje osoby niepełnosprawnej, 
 • karty parkingowe. 

ORZECZENIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Aby otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności należy złożyć:

 • wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dla osoby do 16 roku życia) lub o stopniu niepełnosprawności (dla osoby powyżej 16 roku życia) 
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (wystawione nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku), 
 • dokumentację medyczną: badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, karty informacyjne z pobytów w szpitalu. Dokumenty medyczne należy złożyć w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach. Kserokopie dokumentu może również uwierzytelnić (poświadczyć zgodność z oryginałem) pracownik Powiatowego Zespołu, któremu należy okazać do wglądu oryginały.

Uwaga! W celu potwierdzenia tożsamości i właściwości miejscowej powiatowego zespołu do wydania orzeczenia, osoby posługujące się nowym dowodem osobistym bez informacji o adresie zameldowania zobowiązane są do podpisania oświadczenia o miejscu stałego zamieszkania. 

ODBIÓR ORZECZEŃ

Po orzeczenie prosimy zgłosić się z dokumentem tożsamości, w umówionym na komisji terminie. Orzeczenie może odebrać osoba upoważniona przez wnioskodawcę na piśmie. Jeżeli orzeczenie nie będzie odebrane w wyznaczonym terminie zostanie ono przesłane wnioskodawcy na podany we wniosku adres.

Mieszkańcom powiatu ząbkowickiego orzeczenia są wysyłane.

Więcej informacji

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,13,instytucje-orzekajace-procedury-orzekania-tryb-i-zasady

LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Od 1 sierpnia 2017 r. legitymacje osób niepełnosprawnych wydawane są na nowych zasadach. Stanowią o tym przepisy art. 6ca ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Legitymacje wydane przed 1 września 2017 r. zachowają ważność na czas w nich określony i nie ma potrzeby ich wymiany.

ZASADY WYSTAWIANIA LEGITYMACJI

Od 1 września 2017 r. legitymacja wystawiana jest na okres ważności orzeczenia, jednak nie dłuższy niż:

 • 5 lat w przypadku legitymacji dokumentującej niepełnosprawność ( dotyczy osób do 16 r.ż.),
 • 10 lat w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 roku życia,
 • w przypadku osób, które ukończyły 60 rok życia legitymację wydaje się na okres ważności orzeczenia (możliwe jest wydanie legitymacji na stałe, jeśli na stałe wydano orzeczenie).

Ważne: w przypadku, kiedy osoba niepełnosprawna posiada więcej niż jedno orzeczenie, legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub dokumentująca stopień niepełnosprawności wystawiana jest wyłącznie na podstawie ostatniego prawomocnego orzeczenia.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wypełniony i podpisany wniosek. 
 2. Aktualne zdjęcie (tło jasnobiałe) o wymiarach 35 x 45 mm.
 3. Dokument potwierdzający tożsamość osoby niepełnosprawnej – do wglądu.
 4. Kserokopia dokumentu tożsamości osoby niepełnosprawnej w przypadku, gdy wniosek składa w jej imieniu inna osoba.
 5. Ostatnie prawomocne orzeczenie wydane przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub wyrok sądu od którego nie wniesiono środka zaskarżenia – do wglądu. Orzeczenie prawomocne to orzeczenie wobec którego upłynął termin do wniesienia odwołania, czyli 14 dni licząc od daty odbioru orzeczenia wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności i 30 dni w przypadku orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub strona zrzekła się prawa do wniesienia odwołania w organie, który orzeczenie wydał. Oświadczenie w tym przedmiocie musi być złożone przed organem, który orzeczenie wydał.

UWAGA!

Informacje o stopniu niepełnosprawności, przyczynie niepełnosprawności będą zamieszczane jedynie na wniosek osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego dziecka –  i widoczne na legitymacji w formie kodu QR.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej składa we właściwym według miejsca zamieszkania, czyli stałego pobytu – Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Mieszkańcy powiatu dzierżoniowskiego i ząbkowickiego składają wniosek o wydanie legitymacji w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Dzierżoniowie.

Uwaga! W celu ustalenia właściwości miejscowej powiatowego zespołu do wystawienia legitymacji, osoby posługujące się nowym dowodem osobistym bez informacji o adresie zameldowania zobowiązane są do podpisania oświadczenia o miejscu stałego zamieszkania. 

ODBIÓR LEGITYMACJI

Powiatowy Zespół przyjmuje wnioski o wydanie legitymacji i wprowadza dane do systemu informatycznego. Produkcja blankietów i ich personalizacja odbywa się w podmiocie zewnętrznym, wyłonionym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w związku z tym nie jest możliwe otrzymanie legitymacji w dniu złożenia wniosku. O terminie odbioru legitymacji osoba niepełnosprawna będzie informowana korespondencyjnie lub telefonicznie.

Po odbiór legitymacji należy zgłaszać się osobiście a osoba odbierająca w imieniu wnioskodawcy legitymację osoby niepełnosprawnej zobowiązana jest okazać się dokumentem ze zdjęciem i numerem PESEL.

OPŁATA

Za wydanie legitymacji nie wnosi się opłaty, natomiast za wydanie duplikatu legitymacji wydanej  według wzoru obowiązującego od 1 września 2017 r. pobierana jest opłata w wysokości 15 zł.

UPRAWNIENIA POSIADACZA LEGITYMACJI

Podstawą do korzystania z systemu ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym na podstawie różnorodnych przepisów jest orzeczenie, legitymacja osoby niepełnosprawnej potwierdza posiadanie orzeczenia.

Uprawnienia osoby niepełnosprawnej, np. do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, komunikacją miejską, czy zniżek w dostępie do usług w obszarze m. in. sportu, kultury, turystyki świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego wynikają z posiadania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Legitymacja jest natomiast dokumentem potwierdzającym wydanie przedmiotowego orzeczenia, dlatego też do czasu uzyskania legitymacji, osoba niepełnosprawna może posługiwać się ważnym orzeczeniem.

WZÓR LEGITYMACJI

KARTA PARKINGOWA

Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r.o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustawzmianie uległy zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Organem wydającym kartę parkingową jest przewodniczący wybranego przez wnioskodawcę powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł. i należy ją wpłacić na konto:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia ul. Piastowska 1  58-200 Dzierżoniów

Bank Spółdzielczy o/Dzierżoniów nr konta 55 9527 0007 0026 0938 2000 0001 tytułem „karta parkingowa”

UWAGA!

Orzeczenia wydane przed 01.07.2014 r. tracą uprawnienia do wyrobienia karty parkingowej poza orzeczeniami spełniającymi łącznie poniższe warunki:

 1. znaczny stopień niepełnosprawności;
 2. jeden z trzech kodów: 04-O, 05-R lub 10-N;
 3. wskazanie do karty parkingowej (wskazanie pkt 9 orzeczenia)

KARTA PARKINGOWA DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa wydawana jest wyłącznie (dotyczy orzeczeń wydanych po 01.07.2014 r.):
1) osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności u której występują  znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
2) osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, u której występują znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa wydawana jest wyłącznie na czas określony czyli na okres ważności orzeczenia jednak nie dłużej niż na okres 5 lat. Jeżeli orzeczenie uprawniające do karty parkingowej zostało wydane na czas nieokreślony (bezterminowo) albo na okres dłuższy niż 5 lat to i tak karta parkingowa zostanie wydana wyłącznie na okres 5 lat od dnia jej wydania, ale w tym przypadku aby uzyskać kolejną kartę wystarczy złożenie wniosku o jej wydanie, nie będzie potrzebne nowe orzeczenie.

KARTA PARKINGOWA DLA PLACÓWEK

Kartę parkingową wydaje się placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Kartę parkingową placówce wydaje się na okres 3 lat.

TRYB WYDAWANIA KARTY PARKINGOWEJ

Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub placówki.

Wniosek składa się do wybranego przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkiem:

1) osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;

2) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;

3) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania.

Wniosek jest podpisywany przez wnioskodawcę w obecności pracownika Powiatowego Zespołu.

W przypadku złożenia wniosku przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo, podpis składa odpowiednio jeden z rodziców, opiekun lub kurator.

W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu przez wnioskodawcę.

We wniosku, w miejscu oznaczonym jako „wzór podpisu”, osoba niepełnosprawna składa wzór podpisu, z wyjątkiem:

1) osoby, która nie ukończyła 18. roku życia;

2) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo;

3) osoby, która nie ma możliwości złożenia podpisu.

W przypadku osoby która nie ukończyła 18 roku życia, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo, a także osoby, która nie ma możliwości złożenia podpisu oraz wniosku placówki miejsce oznaczone we wniosku jako „wzór podpisu” pozostawia się niewypełnione.

Do wniosku osoby niepełnosprawnej dołącza się:

1) jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;

2) dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej;

3) oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do karty parkingowej – do wglądu

Uwaga: W przypadku złożenia wniosku przez osoby które nie ukończyły 18 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, składa się oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

Do wniosku placówki dołącza się:

Składając wniosek o wydanie karty parkingowej dla placówki należy przedłożyć  ;

 • oświadczenie o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki,
 • oświadczenie o prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej,
 • kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu placówki.

ODBIÓR KARTY PARKINGOWEJ

Kartę parkingową odbiera się w siedzibie Zespołu osobiście lub przez osobę upoważnioną na wniosku.

JAKIE PRZYWILEJE DAJE KARTA PARKINGOWA?

Osoba niepełnosprawna mająca znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym kartą parkingową, może nie stosować się do niektórych znaków drogowych –wg ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

Przepis ten dotyczy również:

 • kierującego pojazdem przewożącego osobę o znacznie ograniczonej możliwości samodzielnego poruszania się,
 • pracowników placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób z niepełnosprawnością mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostających pod opieką tych placówek.

Wszystkie przepisy dotyczące karty parkingowej stosuje się także do osób, które posługują się kartą parkingową wydaną poza granicami Polski.

Kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą pojazdu samochodowego, w miejscu widocznym, eksponując jej zabezpieczenia, tak, by możliwe było odczytanie jej numeru i daty ważności.

Karta parkingowa potwierdza uprawnienia: do korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością (tzw. kopert) oraz do niestosowania się do następujących znaków drogowych:

 • B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach
 • B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych
 • B-3a zakaz wjazdu autobusów
 • B-4 zakaz wjazdu motocykli
 • B-10 zakaz wjazdu motorowerów
 • B-35 zakaz postoju
 • B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste
 • B-38 zakaz postoju w dni parzyste
 • B-39 strefa ograniczonego postoju

WZÓR KARTY PARKINGOWEJ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Wzór karty parkingowej określony jest w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych.

Awers:


Rewers:

OGŁOSZENIE

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Dzierżoniowie informuje, że w budynku znajduje się winda. Zespół ma do dyspozycji wózek inwalidzki dla potrzeb klientów. Osoby niepełnosprawne zgłaszające się na komisję lekarską, które nie są w stanie samodzielnie dotrzeć z parkingu do budynku, mogą zgłosić konieczność skorzystania z wózka inwalidzkiego telefonicznie (74 8323230).

SKARGI I ZAŻALENIA PRZYJMOWANE SĄ PRZEZ:

 1. Przewodniczącego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Dzierżoniowie w pokoju 404 w godzinach 8:00 – 12:00  lub w sekretariacie  pokój 403 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 -15:30
 2. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie ul. Piastowska 1 , piętro III pokój 415
 3. Starostę Dzierżoniowskiego 58-200 Dzierżoniów ul. Rynek 27
 4. Przewodniczącego Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 50-153 Wrocław  Powstańców Warszawy 1
 5. Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych 00-513 Warszawa ul. Nowogrodzka 1/3/5