Program wyrównywania różnic między regionami

Od 1 grudnia 2019 r. odbywa się nabór wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” ogłoszonym przez PFRON.

Pieniądze na likwidację barier architektonicznych i transportowych.

W 2020 roku ze środków przeznaczonych na realizację programu zostanie udzielona pomoc w następujących obszarach:

 1. Obszar B – na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych i środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania; o dofinansowanie mogą ubiegać się:
 • gminy,
 • powiaty
 • podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

2. Obszar C – na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych (gminy, powiaty, organizacje pozarządowe).

3. Obszar D – na likwidację barier transportowych; o dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
 • jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
 • gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem palcówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

4. Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej.

5. Obszar G – skierowanie poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie może wynieść:

 • w przypadku obszaru B – 35% kosztów realizacji, jednak nie więcej niż 150 000,00 zł
 • w przypadku obszaru C – 50 % kosztów realizacji, jednak nie więcej niż 34 000,00 zł na każde nowo utworzone stanowisko pracy
 • w przypadku obszaru D dla jednostek prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej – 70% kosztów realizacji, jednak nie więcej niż:
 • 90 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
 • 80 000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
 • 270 000 zł dla autobusów
 • w przypadku obszaru D dla placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe, gminy i powiaty – 60% kosztów realizacji, jednak nie więcej niż:
 • 90 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
 • 80 000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
 • 270 000 zł dla autobusów
 • w przypadku obszaru F – do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej.

 

O środki mogą się ubiegać projektodawcy, którzy nie mają wymagalnych zobowiązań i zaległości w obowiązkowych wpłatach na ZUS, PFRON oraz wobec Urzędu Skarbowego.

Procedury realizacji programu, wnioski oraz wytyczne dotyczące projektów dostępne są na stronie internetowej:

http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/procedury-realizacji-programu-oraz-zalaczniki-rok-2020/

 

Projekty można składać od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. w biurze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie przy ul. Piastowskiej 1.   

Bliższe informacje udzielane są również pod nr tel. 74/ 833 98 95.