Program korekcyjno-edukacyjny

Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie stanowi program interwencyjny, którego zasadniczym celem jest zatrzymanie przemocy. Osiągnięciu tego celu służy edukacja sprawcy w obszarze przemocy (jej form, dynamiki, źródeł i stereotypów wzmacniających przemoc ) oraz korekcja zachowań niepożądanych poprzez dostarczenie i przyswojenie przez sprawcę narzędzi i technik służących powstrzymywaniu się przed stosowaniem przemocy.

Naczelnym celem programu: jest redukcja zachowań przemocowych u jego uczestników, kształtowanie postaw partnerstwa, szacunku i odpowiedzialności wobec partnera, dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych oraz odpowiedzialności za popełnione czyny.

Adresatami programu: są osoby dorosłe (powyżej 18 roku życia). Zasadniczym warunkiem przyjęcia do Programu jest uznanie przez osobę faktu stosowania przemocy we własnej rodzinie

Program realizowany będzie przez okres 6 miesięcy w wymiarze 80 godzin. Zajęcia prowadzone będą w formie 60 godzin zajęć grupowych i maksymalnie 10 spotkań indywidualnych, w wymiarze 20 godzin (po 2 godziny każde).

Przewidziana jest:  jedna edycja w danym roku

Podczas spotkań indywidualnych zostanie przeprowadzone rozpoznanie i analiza sytuacji rodzinnej oraz zawodowej, związanej ze stosowaniem przemocy przez uczestnika, wywiad, diagnoza cech osobowości (np. przy zastosowaniu odpowiednich kwestionariuszy) oraz diagnoza postaw wobec przemocy.

Podczas spotkań grupowych do głównych form pracy będzie należała praca warsztatowa w oparciu o psychoedukację, treningi (umiejętności rozwiązywania konfliktów, zachowań asertywnych, zastępowania agresji, negocjacyjnych oraz podtrzymywania motywacji do zmiany), a także w oparciu o praktyczne ćwiczenia i wykorzystywanie pozyskiwanych umiejętności.