Dofinansowania ze środków PFRON

DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER TECHNICZNYCH

Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku dostosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie. Do likwidacji barier technicznych można zaliczyć np.: zakup uchwytów, siedziska prysznicowego, łóżka ortopedycznego, podnośnika wannowego, podnośnika transportowego, zakup nasadki toaletowej, wózka toaletowego, zakup i montaż mebli kuchennych dostosowanych dla potrzeb osób poruszających się wyłącznie na wózkach inwalidzkich, rowerów trójkołowych.

O dofinansowanie na likwidację barier  technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne dorosłe posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź równoważne oraz dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, jeżeli zakup danego przedmiotu jest uzasadniony potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim.

Dofinansowanie likwidacji barier technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków PFRON.

Wniosek do pobrania

 

 DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Do likwidacji barier w komunikowaniu można zaliczyć np.: zakup radiomagnetofonów, powiększalników, lup, telefonów komórkowych z programem udźwiękawiającym wyłącznie dla osób niewidomych i niedowidzących, telefonów głośnomówiących, dyktafonów, faksu, komputera i innych urządzeń i programów umożliwiających komunikowanie się.

O dofinansowanie na likwidację barier  w komunikowaniu się mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne dorosłe posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź równoważne z dysfunkcją narządu wzroku, słuchu, mowy, mające trudności w poruszaniu się (nieopuszczające mieszkania) oraz dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, jeżeli zakup danego przedmiotu jest uzasadniony potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim.

Dofinansowanie likwidacji barier technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków PFRON.

Wniosek do pobrania

 

DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE i ŚRODKI POMOCNICZE

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze może być przyznane pod warunkiem częściowej refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia do danego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego przyznawanej osobom niepełnosprawnym, na podstawie odrębnych przepisów.

Wnioski rozpatrywane są na bieżąco, przez cały rok, do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel, po przekazaniu środków finansowych z PFRON. Aby skorzystać z pomocy w zakresie dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, średni miesięczny dochód netto wnioskodawcy nie może przekroczyć:
– 50% przeciętego wynagrodzenia w przeliczeniu na jednego członka wspólnego gospodarstwa domowego,
– 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osób samotnych.
W przypadku dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dopuszcza się możliwość zwrotu kosztów już poniesionych w wyniku zakupu w/w przedmiotów

Wniosek do pobrania

 

DOFINANSOWANIE SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

Sprzęt rehabilitacyjny to sprzęt służący rehabilitacji w warunkach domowych przy aktywnym udziale osoby niepełnosprawnej zgodnie z zaleceniami lekarza.
Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny następuje na wniosek osoby niepełnosprawnej, złożony w tutejszym Centrum.

O dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego mogą ubiegać się również osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i jednostki organizacyjne prowadzące działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez ten okres, co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku. Wnioski takie należy składać do 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji.

Wniosek do pobrania

 

DOFINANSOWANIE USŁUG TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA – PRZEWODNIKA

 1. Warunki ubiegania się o dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.

Dofinansowanie z PFRON przysługuje osobom, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Realizacja zadania powinna umożliwić lub w znacznym stopniu ułatwić osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych   czynności lub kontaktów z otoczeniem.

 1. Wysokość dofinansowania.

Wysokość dofinansowania nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę świadczenia usługi.

 1. Dokumentacja uprawniająca do realizacji zadania.

Dokumentami niezbędnymi do ubiegania się o dofinansowanie jest wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

O dofinansowanie usług tłumacza języka migowego i tłumacza – przewodnika mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim właściwego lekarza specjalisty.
Maksymalna wysokość dofinansowania może wynieść nie więcej niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.

Obecnie brak wniosku

 

Warunki jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o dofinansowanie ze środków PFRON do zadań realizowanych przez PCPRiOZ w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej:

a) Posiadać ważne orzeczenie o niepełnosprawności.
Uprawnione do korzystania z dofinansowań udzielanych ze środków PFRON są osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne oraz osoby, które przed 1.01.1998 r. zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów i uzyskały orzeczenie Komisji Lekarskiej MSWiA, MON oraz KRUS.
b) Miejscem zamieszkania (miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu) musi być miejscowość w powiecie dzierżoniowskim.
c) Przeciętny miesięczny dochód, nie może przekraczać kwoty:
– 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
– 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
Kryterium dochodowe nie obowiązuje w przypadku ubiegania się o dofinansowanie do likwidacji barier oraz usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.
d) Nie może mieć zaległości wobec PFRON i w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku rozwiązać umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

 

Likwidacja barier architektonicznych
Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.
O dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.
Wnioski na likwidację barier architektonicznych przyjmowane są w każdym czasie, jednak dofinansowanie przyznawane jest w miarę dostępnych środków finansowych. O odmowie przyznania dofinansowania – wnioskodawca zostaje powiadomiony pisemnie wraz z uzasadnieniem. Od rozstrzygnięcia Centrum nie przysługuje odwołanie w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów poniesionych przez wnioskodawcę przed podpisaniem umowy z upoważnionym przez Starostę Dyrektorem PCPRiOZ.
W umowie określony jest termin realizacji zadania, wysokość dofinansowania, wysokość udziału własnego wnioskodawcy oraz pozostałe warunki konieczne do prawidłowej realizacji zadania. Podstawę do przekazania dofinansowania stanowią faktury, rachunki wystawione imiennie na wnioskodawcę oraz dowód zapłaty udziału własnego w przedsięwzięciu. Po końcowym rozliczeniu dofinansowanie jest przekazywane na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę.
Wymagane dokumenty:

 • pisemny wniosek o dofinansowanie
 • kopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu)
 • kopie orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z wnioskodawcą, w przypadku takich osób,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające trudności w poruszaniu się wraz ze wskazaniem potrzeb osoby niepełnosprawnej z zakresu likwidacji barier architektonicznych,
 • zaświadczenia o dochodach wnioskodawcy i osób wspólnie z nią zamieszkujących za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku,
 • kosztorys ofertowy określający zakres i koszt robót budowlanych,
 • oświadczenie o zameldowaniu w miejscu zamieszkania,
 • podstawa prawna zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych,
 • zgoda właściciela budynku lub lokalu mieszkalnego na przeprowadzenie wnioskowanych prac, jeżeli taka zgoda jest wymagana,
 • szkic mieszkania, gdy planowana jest przebudowa pomieszczenia lub zmiana usytuowania urządzeń lub projekt i pozwolenie na budowę lub wykonanie inwestycji, gdy wymagane jest to przepisami prawa budowlanego.

Wniosek do pobrania

 

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

1. Turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.
2. Warunki ubiegania się o dofinansowanie.
Osoba ubiegająca się o dofinansowanie musi:
– posiadać skierowanie na turnus rehabilitacyjny wystawione przez lekarza, pod którego opieką osoba się znajduje,
– dokonać wyboru ośrodka posiadającego wpis do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę oraz dokonać wyboru organizatora, który posiada taki wpis. Podczas pobytu na turnusie osoba musi uczestniczyć w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała.
Osoba ubiegająca się lub korzystająca z dofinansowania do turnusu, nie może pełnić funkcji członka kadry na wybranym turnusie i nie może pełnić funkcji opiekuna innego uczestnika danego turnusu.
3. Pierwszeństwo przyznawania dofinansowania.
Pierwszeństwo w przyznaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat oraz w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące, bez względu na stopień niepełnosprawności oraz osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.
W przypadku znacznego niedoboru środków finansowych w stosunku do istniejących potrzeb, przyjmuje się zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata.
4. Wysokość dofinansowania wynosi:
30 % przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dla osoby do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat, uczącej się niepracującej bez względu na stopień niepełnosprawności.
– 27 % przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
– 25 % dla niepełnosprawnego z lekkim stopniem niepełnosprawności.
– 20 % dla opiekuna osoby niepełnosprawnej i osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.
Wysokość dofinansowania to kwota, która zmienia się, co kwartał. W przypadku przekroczenia kwot dochodu wówczas kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.
5. Dokumentacja, jaką należy złożyć, aby ubiegać się o dofinansowanie.
Dokumentami niezbędnymi do ubiegania się o dofinansowanie są wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym wraz z załącznikami określonymi we wniosku.
6. Opiekun osoby niepełnosprawnej.
Opiekunem osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym może być:
– osoba, która nie będzie pełnić funkcji członka kadry na tym turnusie,
– w przypadku, gdy opiekun nie jest członkiem rodziny (osoba obca) jest osobą obcą, musi mieć ukończone 18 lat,
– w przypadku, gdy opiekunem jest członek rodziny zamieszkujący wspólnie, musi mieć ukończone 16 lat.
Opiekunem nie może być osoba niepełnosprawna wymagająca opieki innej osoby.
7. Aktualne informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych, posiadających wpisy do rejestrów wojewody dostępne są na stronie internetowej: www.empatia.mpips.gov.pl

Wniosek do pobrania

 

DOFINANSOWANIE DO SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
1. Warunki ubiegania się o dofinansowanie.
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:
– prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
– udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
– udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.
2. Dokumentacja uprawniająca do realizacji zadania oraz wysokość dofinansowania.
W celu ubiegania się o dofinansowanie należy złożyć wniosek wraz z załącznikami określonymi we wniosku.
3. Wysokość dofinansowania
Wysokość dofinansowania wynosi do 60 % kosztów przedsięwzięcia.
4. Kryteria realizacji zadania.
Wnioski składa się w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania. Przy rozpatrywaniu wniosków na powyższe zadanie brane są pod uwagę przede wszystkim:
– rodzaj zadania,
– cel przedsięwzięcia,
– skutki społeczne, środowiskowe i edukacyjne zadania.
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON składa się do PCPR właściwego dla miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych objętych wnioskiem o dofinansowanie.

Wniosek do pobrania