Instytucjonalna piecza zastępcza

POWIATOWE CENTRUM OPIEKI I WYCHOWANIA W PIESZYCACH

Na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego działa placówka opiekuńczo-wychowawcza,
łącząca funkcje placówki socjalizacyjnej i interwencyjnej o nazwie Powiatowe Centrum
Opieki i Wychowania w Pieszycach. W skład Centrum wchodzą trzy placówki socjalizacyjne
i jedna interwencyjna:

  1. Dom Dziecka Nr 1 placówka opiekuńczo – wychowawcza typu socjalizacyjnego w Pieszycach, ul. Ogrodowa 81, tel. (74) 836-52-23, faks (74) 836-52-23;
  2. Dom Dziecka Nr 2 placówka opiekuńczo – wychowawcza typu socjalizacyjnego w Piławie Górnej, ul. Sienkiewicza 80, tel. (74) 837-12-91;
  3. Dom Dziecka Nr 3 placówka opiekuńczo – wychowawcza typu socjalizacyjnego w Pilawie Górnej, ul. Sienkiewicza 80b, tel. (74) 837-12-91;
  4. Dom Dziecka Nr 4 placówka opiekuńczo – wychowawcza typu interwencyjnego w Piławie Górnej, ul. Sienkiewicza 80a, tel. (74) 837-28-08.

Jednostka dysponuje 68 miejscami, w tym 10 w placówce interwencyjnej, 58 w placówkach socjalizacyjnych. W Centrum umieszczane są dzieci w wieku od 10 do 18 roku życia. W przypadku rodzeństwa umieszczane są także dzieci poniżej 10 roku życia.
Powiatowe Centrum zapewnia dzieciom i młodzieży, częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodzicielskiej ciągłą, całodobową opiekę i wychowanie. Dzieci i młodzież mają zaspokajane niezbędne potrzeby a w szczególności emocjonalne, rozwojowe, bytowe, społeczne i religijne.
Jednostka łączy dzienne i całodobowe działania terapeutyczne, interwencyjne i socjalizacyjne skierowane na dziecko i jego rodzinę. Placówka pracuje z rodziną dziecka w celu usprawnienia jej umiejętności opiekuńczo – wychowawczych i społecznych.
Podstawowym celem działania Centrum jest tworzenie właściwych dla rozwoju dziecka warunków opiekuńczych, wychowawczych, zdrowotnych, bytowych przy równoczesnym uwzględnieniu:

• dobra dziecka i poszanowania jego praw,
• potrzeby wyrównywania deficytów rozwojowych,
• wspierania zainteresowań, umożliwienia kształcenia,
• przygotowania do samodzielnego życia,
• potrzeby utrzymywania więzi dziecka z rodziną.
Cele realizowane są poprzez podejmowanie zadań dotyczących:
• organizacji życia wychowanków gwarantującej zachowanie równowagi psychicznej, zaspokajania potrzeb emocjonalnych i zapewnienia poczucia bezpieczeństwa,
• zapewnienia właściwych, określonych standardami, warunków mieszkalnych, wyżywienia, zaopatrzenia w przedmioty osobistego użytku,
• zabezpieczenia właściwej opieki zdrowotnej,
• prowadzenia zajęć socjalizacyjnych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logo-terapeutycznych, socjoterapeutycznych oraz innych specjalistycznych według potrzeb,
• podejmowania działań w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej,
• pracy z rodziną dziecka,
• organizowania dla wychowanków odpowiednich form opieki w środowisku, grup usamodzielniających oraz kontaktów z rodzinami zaprzyjaźnionymi.