Instytucjonalna piecza zastępcza

POWIATOWE CENTRUM OPIEKI I WYCHOWANIA W PIESZYCACH

Na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego działa placówka opiekuńczo-wychowawcza, łącząca funkcje placówki socjalizacyjnej i interwencyjnej o nazwie Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach. W skład Centrum wchodzą trzy placówki socjalizacyjne i jedna interwencyjna:
1. Dom Dziecka Nr 1 placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego w Pieszycach, ul. Ogrodowa 81/1, tel. (74) 836-52-23, faks (74) 836-52-23;
2. Dom Dziecka Nr 2 placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego w Piławie Górnej, ul. Sienkiewicza 80, tel. (74) 837-12-91;
3. Dom Dziecka Nr 3 placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego w Piławie Górnej, ul. Sienkiewicza 80b, tel. (74) 837-12-91;
4. Dom Dziecka Nr 4 placówka opiekuńczo-wychowawcza typu interwencyjnego w Piławie Górnej, ul. Sienkiewicza 80a, tel. (74) 837-28-08;
5. Dom Dziecka Nr 5 placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego w Pieszycach, ul. Ogrodowa 81/2, tel. (74) 836-52-23.

Jednostka dysponuje 66 miejscami, w tym 10 w placówce interwencyjnej, 56 w placówkach socjalizacyjnych. W Centrum umieszczane są dzieci w wieku od 10 do 18 roku życia. W przypadku rodzeństwa umieszczane są także dzieci poniżej 10 roku życia.

Powiatowe Centrum zapewnia dzieciom i młodzieży, częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodzicielskiej, ciągłą, całodobową opiekę i wychowanie. Dzieci i młodzież mają zaspokajane niezbędne potrzeby, a w szczególności emocjonalne, rozwojowe, bytowe, społeczne i religijne.
Jednostka łączy dzienne i całodobowe działania terapeutyczne, interwencyjne i socjalizacyjne skierowane na dziecko i jego rodzinę. Placówka pracuje z rodziną dziecka w celu usprawnienia jej umiejętności opiekuńczo-wychowawczych i społecznych.

Podstawowym celem działania Centrum jest tworzenie właściwych dla rozwoju dziecka warunków opiekuńczych, wychowawczych, zdrowotnych, bytowych przy równoczesnym uwzględnieniu:

• dobra dziecka i poszanowania jego praw,
• potrzeby wyrównywania deficytów rozwojowych,
• wspierania zainteresowań, umożliwienia kształcenia,
• przygotowania do samodzielnego życia,
• potrzeby utrzymywania więzi dziecka z rodziną.

Cele realizowane są poprzez podejmowanie zadań dotyczących:

• organizacji życia wychowanków gwarantującej zachowanie równowagi psychicznej, zaspokajania potrzeb emocjonalnych i zapewnienia poczucia bezpieczeństwa,
• zapewnienia właściwych, określonych standardami, warunków mieszkalnych, wyżywienia, zaopatrzenia w przedmioty osobistego użytku,
• zabezpieczenia właściwej opieki zdrowotnej,
• prowadzenia zajęć socjalizacyjnych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logo-terapeutycznych, socjoterapeutycznych oraz innych specjalistycznych według potrzeb,
• podejmowania działań w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej,
• pracy z rodziną dziecka,
• organizowania dla wychowanków odpowiednich form opieki w środowisku, grup usamodzielniających oraz kontaktów z rodzinami zaprzyjaźnionymi.