Trening kompetencji rodzicielskich jest prowadzony w ramach „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie”

Głównym celem programu: jest ograniczenie problemu przemocy i skutków stosowania przemocy poprzez prowadzenie działań profilaktycznych mających na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.

Adresatami programu: są osoby dotknięte oraz zagrożone przemocą w rodzinie, osoby z obniżonymi kompetencjami wychowawczymi i niezaradne życiowo, jak również osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

Program realizowany będzie przez okres 4 miesięcy w formie 45 godzin zajęć grupowych i 10 godzin przeznaczonych na spotkania indywidualne z uczestnikami.

Przewidziane są: dwie edycje w roku, tj. I – od marca do czerwca oraz II – od sierpnia do listopada.

Podczas spotkań indywidualnych zostanie przeprowadzone rozpoznanie i analiza sytuacji rodzinnej, związanej ze stosowaniem przemocy przez uczestnika, wywiad, diagnoza postaw wobec przemocy oraz przejawianych kompetencji rodzicielskich.

Podczas spotkań grupowych do głównych form pracy będą należały: praca warsztatowa (przeprowadzenie treningów i praktycznych ćwiczeń celem nabywania właściwych postaw rodzicielskich), praca analityczna dotycząca własnych zachowań, projekcja filmów, studium przypadków oraz mini-wykłady.