Informacje ogólne

Osoby niepełnosprawne będące mieszkańcami powiatu Dzierżoniowskiego i posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub inne równoważne orzeczenie mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych pochodzących ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dzierżoniowie.

Do zadań powiatu, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, należą:

 1. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych na wniosek osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego,
 2. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych na wniosek osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego,
 3. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów na wniosek osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego,
 4. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
 5. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny na wniosek osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego,
 6. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny na wniosek osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
 7. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego,
 8. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika na wniosek indywidualnych osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego.

Podstawa prawna/akty prawne:
1. Art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych,
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.

Przydatne linki:

 1. Europejski Fundusz Społeczny (http://www.efs.pl)
 2. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (http://www.pfron.org.pl)
 3. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (http://www.mpips.gov.pl)
 4. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej (http://www.dops.wroc.pl )
 5. Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie (http://www.pow.dzierzoniow.pl)
 6. BIP Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie (http://www.bip.pow.dzierzoniow.pl