Aktualności

 

Uwaga zmiana godzin obsługi klientów!

 

Od dnia 01.04.2024 r. zmieniają się godziny pracy sekretariatu w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Dzierżoniowie.

Obsługa klienta będzie odbywała się w następujących godzinach:

– poniedziałki, środy, piątki:                        7.30 – 14.00

– wtorki, czwartki:                                         7.30 – 15.30. 


Dzierżoniów, dnia 02.01.2024 r.

ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2024 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1429) i od dnia 03.01.2024 r. można składać do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Dolnośląskim  (pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, tel. 71/340-68-06 lun 71/340-67-71) wnioski o wydanie decyzji o poziomie potrzeby wsparcia.

Wnioski te wraz z kwestionariuszem samooceny składa się do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Dolnośląskim. Jeśli wniosek wpłynie do Powiatowego Zespołu w Dzierżoniowie, to zostanie on odesłany do Wojewódzkiego Zespołu. PZON jest tylko pośrednikiem w przekazaniu wniosku do Wrocławia. Nasi pracownicy nie wypełniają wniosków i kwestionariuszy, nie weryfikują ich i nie rozpatrują.

Po uzyskaniu decyzji z Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności należy złożyć wniosek do ZUS o wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o wypłatę świadczenia przed uzyskaniem decyzji z Wojewódzkiego Zespołu będzie skutkowało pozostawieniem przez ZUS takiego wniosku bez rozpoznania.

Załączniki:


Dzierżoniów, dnia 29.12.2023 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA  OKRESU  WAŻNOŚCI  ORZECZEŃ I  KART   PARKINGOWYCH

W związku z ogłoszeniem w dniu 22.12.2023 r. w Dzienniku Ustaw ustawy z dnia 19.12.2023  r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz.U. 2023, poz. 2768) PZON w Dzierżoniowie informuje, że:

 • Orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, których okres ważności upłynął/upływa pomiędzy:

09 MARCA 2020 r. – 29 WRZEŚNIA 2024 r. 

zachowują ważność do 30 WRZEŚNIA 2024 r. – jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego, prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

 •  Karty parkingowe, których ważność upłynęła/upływa pomiędzy:

09 marca 2020 r. – 29 września 2024 r.

zachowują swoją ważność do 30 września 2024 r.,

jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego, prawomocnego orzeczenia

o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem 30 grudnia 2023 r.


Dzierżoniów, 25.09.2023 r.

Wydawanie kart parkingowych – zmiany!

Od dnia 30.09.2023 r. nie będzie możliwości składania wniosku o wydanie karty parkingowej bez osobistego stawiennictwa w Powiatowym Zespole w Dzierżoniowie, jak również odesłania karty za pośrednictwem operatora pocztowego.

Z dniem 29.09.2023 r. traci moc rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10.06.2021 r. (Dz. U. 2021 r., poz. 1123) zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1438 t.j.), zgodnie z którym wniosek o wydanie karty parkingowej osobie niepełnosprawnej lub osobie upoważnionej do reprezentowania placówki mógł być złożony z wyłączeniem obowiązku jej osobistego stawiennictwa.

W związku z powyższym,  od dnia 30.09.2023 r., zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia MRiPS  w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1611 t.j.) osoba niepełnosprawna ubiegająca się o wydanie karty parkingowej składa wniosek osobiście i podpisuje go w obecności przewodniczącego Zespołu lub osoby przez niego upoważnionej, z wyjątkiem:

 • osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania.

 

Zgodnie z § 10 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia, osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez osobę upoważnioną po okazaniu przez nią dokumentu potwierdzającego jej tożsamość oraz pisemnego upoważnienia do odbioru karty parkingowej.Винесення рішення про інвалідність і ступінь інвалідності громадян України

Кожен громадянин України – як іноземець, який проживає в Польщі – може подати заяву на винесення рішення про інвалідність або ступінь інвалідності на підставі тих самих нормативних актів, що діють для громадян Польщі.

Рішення завжди видаються за заявою.До заяви потрібно долучити медичну довідку, видану не раніше, ніж за 30 днів до дати подання заяви та медичні записи, які можуть впливати на визначення інвалідності або ступеня інвалідності, наприклад: історія хвороби, виписки з лікарні, консультації спеціалістів психологічні заключення. Документи прикріплені до заяви повинні бути перекладені присяжним перекладачем.

Громадянам України, не потрібно мати посвідчення про реєстрацію постійного місця проживання для отримання рішення. Вистачить написати заяву і вказати місце свого постійного перебування.

Правила видання посвідчення інвалідності i ступеня інвалідності для громадян України, які в’їхали на територію Польщі після 24.02.2022

 1. Особі необхідно мати номер PESEL (копія довідки органу місцевого самоврядування про надання номера PESEL разом із зазначенням статусу [UKR] особи, якій це ідентифікатор надається).
 2. Особа повинна мати документ підтверджуючий особистість особи – паспорт з печаткою прикордонника.
 3. Заяву необхідно подати до місцевого органу відповідно до місця проживання. (Powiat Dzierżoniowski – Повіт Джєржоновскі, Powiat Ząbkowicki – Повіт Зомковіцкі)
 4. Процедура розгляду заявки починається в моменті подання заявки для винесення рішення про інвалідність або ступінь інвалідності, враз з діючою медичною довідкою (не старша більше 30 днів) та медичною документацію, що засвідчує стан здоров’я. Довідки які видано в Україні – потрібно перекласти у присяжного перекладача.
 5. Громадянин України зобов’язаний пройти повну процедуру на таких самих підставах, як і громадяни Польщі – це може означати необхідність долучення до справи бракуючих документів або додаткових медичних записів і з’явитися, якщо необхідно, на засідання судової комісії.

01.04.2022 r.


ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI OBYWATELI UKRAINY

Każdy obywatel Ukrainy – jako cudzoziemiec mieszkający w Polsce – może starać się o orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności na podstawie tych samych przepisów, które obowiązują każdego Polaka.

Orzeczenia wydawane są zawsze na wniosek. Do wniosku dołącza się zaświadczenie lekarskie, wydane nie wcześniej, niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku oraz dokumentację medyczną, która może mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, np. historia leczenia, karty informacyjne z hospitalizacji, konsultacje specjalistyczne, opinie psychologiczne. Dołączona do wniosku dokumentacja medyczna musi być przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego.

Obywatele Ukrainy nie muszą posiadać zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały, aby uzyskać orzeczenie. Wystarczy złożyć oświadczenie o miejscu swojego pobytu stałego.

 

Zasady wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnoprawności  dla obywateli Ukrainy, którzy wjechali na teren Polski po 24.02.2022 r.

 1. Osoba musi mieć nadany numer PESEL (kopia zaświadczenia organu gminy o nadaniu PESEL wraz z określeniem statusu [UKR] osoby, której ten identyfikator jest nadany).
 2. Osoba musi posiadać dokument stwierdzający tożsamość – paszport z pieczęcią Straży Granicznej.
 3. Wniosek powinien być złożony do zespołu właściwego miejscowo, który swoim zasięgiem działania obejmuje miejsce zamieszkania cudzoziemca (Powiat Dzierżoniowski, Powiat Ząbkowicki).
 4. Postępowanie wnioskowe rozpoczyna się z chwilą złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, aktualnego zaświadczenia lekarskiego (nie starszego niż 30 dni) oraz dokumentacji medycznej poświadczającej stan zdrowia a te, które zostały wydane w Ukrainie – przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
 5. Obywatel Ukrainy jest obowiązany do poddania się pełnej procedurze orzeczniczej na takiej samej zasadzie jak obywatele Polski – co może oznaczać konieczność uzupełnienia przez niego braków formalnych lub dodatkowej dokumentacji medycznej oraz stawienia się, w razie konieczności, na posiedzenie komisji orzeczniczej.

01.04.2022 r.


UWAGA KARTY PARKINGOWE

Artykuł 17 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568) wprowadził zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 426).

Zmiany dotyczą osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia, mających zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu), 10-N (choroba neurologiczna) lub 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia).


 

Więcej aktualności

http://www.niepelnosprawni.pl/