Aktualności

Dzierżoniów, 25.09.2023r.

Wydawanie kart parkingowych – zmiany!

Od dnia 30.09.2023 r. nie będzie możliwości składania wniosku o wydanie karty parkingowej bez osobistego stawiennictwa w Powiatowym Zespole w Dzierżoniowie, jak również odesłania karty za pośrednictwem operatora pocztowego.

Z dniem 29.09.2023 r. traci moc rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10.06.2021 r. (Dz. U. 2021 r., poz. 1123) zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1438 t.j.), zgodnie z którym wniosek o wydanie karty parkingowej osobie niepełnosprawnej lub osobie upoważnionej do reprezentowania placówki mógł być złożony z wyłączeniem obowiązku jej osobistego stawiennictwa.

W związku z powyższym,  od dnia 30.09.2023 r., zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia MRiPS  w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1611 t.j.) osoba niepełnosprawna ubiegająca się o wydanie karty parkingowej składa wniosek osobiście i podpisuje go w obecności przewodniczącego Zespołu lub osoby przez niego upoważnionej, z wyjątkiem:

 • osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania.

 

Zgodnie z § 10 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia, osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez osobę upoważnioną po okazaniu przez nią dokumentu potwierdzającego jej tożsamość oraz pisemnego upoważnienia do odbioru karty parkingowej.


ODWOŁANIE STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14.06.2023r. (Dz.U. 2023 r., poz. 1118) z dniem 01 lipca 2023 r. odwołuje się na obszarze Polski stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.PRZEDŁUŻENIE STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28.04.2023 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 821) stan zagrożenia epidemicznego zostaje przedłużony do 30.06.2023 r.Przedłużanie ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności
i niepełnosprawności oraz kart parkingowych po odwołaniu stanu epidemii od dnia 16.05.2022 r.

W sytuacji odwołania przez Ministra Zdrowia z dniem 16.05.2022 r. stanu epidemii a wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zachowuje ważność do upływu 60 dnia, od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Analogicznie przedłużana jest ważność kart parkingowych.

Podstawa prawna: art. 15h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, ze zm.).


Винесення рішення про інвалідність і ступінь інвалідності громадян України

Кожен громадянин України – як іноземець, який проживає в Польщі – може подати заяву на винесення рішення про інвалідність або ступінь інвалідності на підставі тих самих нормативних актів, що діють для громадян Польщі.

Рішення завжди видаються за заявою.До заяви потрібно долучити медичну довідку, видану не раніше, ніж за 30 днів до дати подання заяви та медичні записи, які можуть впливати на визначення інвалідності або ступеня інвалідності, наприклад: історія хвороби, виписки з лікарні, консультації спеціалістів психологічні заключення. Документи прикріплені до заяви повинні бути перекладені присяжним перекладачем.

Громадянам України, не потрібно мати посвідчення про реєстрацію постійного місця проживання для отримання рішення. Вистачить написати заяву і вказати місце свого постійного перебування.

Правила видання посвідчення інвалідності i ступеня інвалідності для громадян України, які в’їхали на територію Польщі після 24.02.2022

 1. Особі необхідно мати номер PESEL (копія довідки органу місцевого самоврядування про надання номера PESEL разом із зазначенням статусу [UKR] особи, якій це ідентифікатор надається).
 2. Особа повинна мати документ підтверджуючий особистість особи – паспорт з печаткою прикордонника.
 3. Заяву необхідно подати до місцевого органу відповідно до місця проживання. (Powiat Dzierżoniowski – Повіт Джєржоновскі, Powiat Ząbkowicki – Повіт Зомковіцкі)
 4. Процедура розгляду заявки починається в моменті подання заявки для винесення рішення про інвалідність або ступінь інвалідності, враз з діючою медичною довідкою (не старша більше 30 днів) та медичною документацію, що засвідчує стан здоров’я. Довідки які видано в Україні – потрібно перекласти у присяжного перекладача.
 5. Громадянин України зобов’язаний пройти повну процедуру на таких самих підставах, як і громадяни Польщі – це може означати необхідність долучення до справи бракуючих документів або додаткових медичних записів і з’явитися, якщо необхідно, на засідання судової комісії.

01.04.2022 r.


ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI OBYWATELI UKRAINY

Każdy obywatel Ukrainy – jako cudzoziemiec mieszkający w Polsce – może starać się o orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności na podstawie tych samych przepisów, które obowiązują każdego Polaka.

Orzeczenia wydawane są zawsze na wniosek. Do wniosku dołącza się zaświadczenie lekarskie, wydane nie wcześniej, niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku oraz dokumentację medyczną, która może mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, np. historia leczenia, karty informacyjne z hospitalizacji, konsultacje specjalistyczne, opinie psychologiczne. Dołączona do wniosku dokumentacja medyczna musi być przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego.

Obywatele Ukrainy nie muszą posiadać zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały, aby uzyskać orzeczenie. Wystarczy złożyć oświadczenie o miejscu swojego pobytu stałego.

 

Zasady wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnoprawności  dla obywateli Ukrainy, którzy wjechali na teren Polski po 24.02.2022 r.

 1. Osoba musi mieć nadany numer PESEL (kopia zaświadczenia organu gminy o nadaniu PESEL wraz z określeniem statusu [UKR] osoby, której ten identyfikator jest nadany).
 2. Osoba musi posiadać dokument stwierdzający tożsamość – paszport z pieczęcią Straży Granicznej.
 3. Wniosek powinien być złożony do zespołu właściwego miejscowo, który swoim zasięgiem działania obejmuje miejsce zamieszkania cudzoziemca (Powiat Dzierżoniowski, Powiat Ząbkowicki).
 4. Postępowanie wnioskowe rozpoczyna się z chwilą złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, aktualnego zaświadczenia lekarskiego (nie starszego niż 30 dni) oraz dokumentacji medycznej poświadczającej stan zdrowia a te, które zostały wydane w Ukrainie – przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
 5. Obywatel Ukrainy jest obowiązany do poddania się pełnej procedurze orzeczniczej na takiej samej zasadzie jak obywatele Polski – co może oznaczać konieczność uzupełnienia przez niego braków formalnych lub dodatkowej dokumentacji medycznej oraz stawienia się, w razie konieczności, na posiedzenie komisji orzeczniczej.

01.04.2022 r.


UWAGA!

ZMIANY PRZY WYDAWANIU KART PARKINGOWYCH – od 01.07.2021 r.

Z dniem 01.07.2021 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10.06.2021 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1123).

Zgodnie ze zmianami do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wywołanego wirusem SARS-CoV-2, wniosek o wydanie karty parkingowej osobie niepełnosprawnej lub osobie upoważnionej do reprezentowania placówki może zostać złożony z wyłączeniem obowiązku jej osobistego stawiennictwa, w tym w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320). 

Oznacza to, że od 01.07.2021 r. do 90. dnia po odwołaniu stanu epidemii wniosek o wydanie karty parkingowej może być złożony: osobiście, w PCPR w Ząbkowicach Śląskich, za pośrednictwem osoby trzeciej lub wysłany za pośrednictwem poczty. Do prawidłowo wypełnionego wniosku należy dołączyć:

 • aktualną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej w wysokości 21 zł (dane do przelewu znajdują się na 3 stronie wniosku).
 • kserokopię prawomocnego orzeczenia uprawniającego do otrzymania karty parkingowej,
 • podpisaną klauzulę informacyjną,

Osoba fizyczna składająca wniosek – wnioskodawca wypełnia go w pozycjach:

 • od 1 do 27,
 • dokonać wyboru pozycji 54 lub 55,
 • 56
 • 57 (Uwaga! pole pozostawia się niewypełnione w przypadku gdy wniosek dotyczy osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo lub osoby, która nie ma możliwości złożenia podpisu, albo placówki).

Placówki składające wniosek o wydanie karty parkingowej wypełniają: poz. 1 i II część B oraz pozycję 56 i dokonują wyboru pozycji 54 lub 55. Lista załączników nie uległa zmianie.UWAGA KARTY PARKINGOWE

Artykuł 17 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568) wprowadził zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 426).

Zmiany dotyczą osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia, mających zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu), 10-N (choroba neurologiczna) lub 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia).


UWAGA ZMIANY

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568).

Na podstawie art. 101 pkt 2 lit. a, d wspomnianej ustawy wprowadza się następujące zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

Art. 15h. 1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

1) upłynęła w terminie do 90 dni (tj. od dnia 9 grudnia 2019 r.) przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 8 marca 2020 r.) pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od dnia 8 marca 2020 r.) zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Wydłużenie następuje z mocy samego prawa, na podstawie przepisów ustawy.


UWAGA

27 marca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 26 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. 2020, poz. 534). Aktualnie lekarze mogą wydawać orzeczenia o niepełnosprawności bez bezpośredniego badania, na podstawie dołączonej do wniosku dokumentacji medycznej. W praktyce oznacza to, że lekarz – przewodniczący składu orzekającego, jeśli uzna dołączoną do wniosku o wydanie orzeczenia dokumentację medyczną za wystarczającą, będzie mógł sporządzić ocenę stanu zdrowia osoby orzekanej bez przeprowadzenia bezpośredniego badania. To samo dotyczy członka powiatowego zespołu.

Nie będzie konieczności przedstawienia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego niemożność osobistego stawiennictwa na posiedzeniu składu orzekającego.

Powyższe procedury będą stosowane do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Orzeczenia będą wysyłane za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w terminie do 14 dni od dnia komisji.

 

Więcej aktualności

http://www.niepelnosprawni.pl/