Szkolenia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie prowadzi stały nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej!

 

Jeżeli chcesz otoczyć opieką i miłością dziecko osierocone lub osamotnione, które marzy, by dorastać w rodzinie, zgłoś się. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w powiecie dzierżoniowskim prowadzi stały nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, którzy są gotowi podjąć opiekę nad dziećmi pokrzywdzonymi przez los. Dzieci, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w swoich biologicznych rodzinach, jest ciągle bardzo dużo. Oczekują one na rodziny, które chciałyby je przyjąć i obdarować ciepłem rodzinnym.

Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka mogą tworzyć małżeństwa lub osoby samotne, które:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem (co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej),
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo,
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
 • w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.  

 

Ważne:

 • rodzina zastępcza to nie adopcja!
 • opieka zastępcza sprawowana jest czasowo!
 • dziecko z rodziny zastępczej może wrócić do swojej rodziny, zostać adoptowane lub się usamodzielnić!
 • dzieci w pieczy zastępczej potrzebują utrzymywania więzi z rodziną biologiczną!
 • dzieci kierowane do pieczy zastępczej doświadczyły traumy rozstania z rodzicami i wielu innych trudności!

 

Nabór osób chętnych do udziału w szkoleniu jest ciągły. Rozpoczęcie szkolenia i data jego rozpoczęcia uwarunkowane jest od ilości osób, które chciałyby wziąć w nim udział.

Osoby zainteresowane zapraszamy do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie, ul. Piastowska 1, nr tel. 74 – 833-98-95; 74-833-98-96.