Ochrona Zdrowia

ZADANIA

  1. Współpraca z utworzonymi przez Powiat zakładami opieki zdrowotnej i jednostkami pomocy społecznej.
  2. Opracowanie i realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej wynikających z potrzeb zdrowotnych mieszkańców Powiatu.
  3. Współpraca z marszałkiem Województwa Dolnośląskiego w zakresie realizowanych na terenie Powiatu programów polityki zdrowotnej.
  4. Inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej na terenie Powiatu.
  5. Współpraca z różnymi podmiotami, w tym z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi w zakresie spraw dotyczących promocji i ochrony zdrowia w Powiecie.
  6. Opracowanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców Powiatu – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami.
  7. Przekazywanie marszałkowi województwa informacji o realizowanych na terenie Powiatu programach zdrowotnych.
  8. Przygotowanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu.