Zamówienia publiczne

PR.VI.2111.5.2019                                                                                              Dzierżoniów, 04.07.2019 r.

                                                         ZAPYTANIE OFERTOWE
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie ul. Piastowska 1, zwraca się z zapytaniem o cenę wykonania dokumentacji projektowej oraz robót remontowych zgodnie z wykonanym projektem w mieszkaniu nr 1 wraz z pomieszczeniem przyległym położonym w Dzierżoniowie na ul. Pocztowej 14a.
Planowane prace prowadzone będą zgodnie z założeniami projektu „Fundament Bezpieczeństwa” realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.
Nie stosuje się ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

I. Zamawiający
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie
ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów
Tel. 748339895
Fax: 748339896
NIP 882-18-04-235
REGON 890725768

II. Przedmiot zapytania ofertowego
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej robót remontowych oraz wykonanie remontu zgodnie ze złożonym projektem w lokalu mieszkalnym nr 1 oraz pomieszczeniu przyległym położonym w Dzierżoniowie na
ul. Pocztowej 14a o pow. całkowitej 45,50 m2, w skład którego wchodzi:
a) pomieszczenie nr 1 o powierzchni 11,40 m2,
b) pomieszczenie nr 2 o powierzchni 28,60 m2,
c) pomieszczenie nr 3 o powierzchni 5,50 m2,
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Zamawiający dopuszcza dokonania wizji pomieszczeń przeznaczonych do remontu
w dniach 04.07.2019- 10.07.2019 roku w godzinach 7:30- 15:00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
4. Usługi, o których mowa w ofercie, winny być świadczone z najwyższą starannością
i uwzględniając przepisy prawa, w szczególności prawa budowlanego jak i wszelkich przedmiotowych rozporządzeń wykonawczych.
5. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego licząc od dnia wystawienia faktury.
6. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez swoich pracowników w toku wykonywania prac stanowiących przedmiot umowy.
W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub obniżenia używalności pomieszczeń,
w tym wszelkich ruchomości w nich się znajdujących Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia wyrządzonej szkody lub pokrycia kosztów jej usunięcia.
8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
9. Wykonawca nie może znajdować się w stanie upadłości oraz w stanie likwidacji.
10. Przewidywany termin realizacji usług powinien wynieść:
– w przypadku złożenia dokumentacji projektowej (wizualizacji prac remontowych) do dnia 19.07.2019 roku
– zakończenia prac remontowych do dnia 31.10.2019 roku
11. Z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy termin realizacji usługi może ulec wydłużeniu.
12. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia i gotowości odbioru robót. W trakcie odbioru Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu na jego żądanie dokumenty gwarancyjne producenta, atesty, świadectwa bezpieczeństwa i higieny, aprobaty techniczne
i deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania w budownictwie –
w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego pobytu osób.
13. Odbiór usługi dokumentowany jest przez podpisanie protokołu odbioru robót. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 2.
14. Wykonawca wystawi fakturę w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru robót.
15. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

III. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia:
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami formularzy.
3. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, zszyte w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
4. Oferty, dokumenty, oświadczenia składa się w formie pisemnej, opatrzone własnoręcznym podpisem.
5. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych.
6. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych.
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Oferta zawierająca oczywiste omyłki rachunkowe, pisarskie lub inne omyłki niepowodujące istotnych zmian treści oferty, zostanie poprawiona przez Zamawiającego. O fakcie poprawienia tych omyłek Zamawiający poinformuje Wykonawcę.
9. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert.
10. Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3
11. Jedynym kryterium oceny oferty będzie cena brutto.
12. Cena określona w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany lub odwołania poszczególnych warunków postępowania, o czym poinformuje Wykonawców drogą elektroniczną, faksem lub w formie pisemnej,
b) zmiany terminu składania ofert,
c) unieważnienia postępowania.
14. Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania w przypadku:
a) braku ofert,
b) odrzucenia wszystkich ofert złożonych w zakresie realizacji danej części postępowania,
c) braku możliwości dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej,
d) wystąpienia istotnych zmian powodujących, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
15. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
16. W przypadku odrzucenia oferty Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający może wybrać następną ofertę w kolejności. Dokonanie wyboru oferty następnej w kolejności może również mieć miejsce w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przez Wykonawcę , który złożył ofertę najkorzystniejszą.
17. Wykonawcy nie są uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi, jeżeli Zamawiający unieważni postępowanie.
18. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia zaznacza, iż Usługodawca może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym zapytaniu.
19. Oferta cenowa powinna zawierać formularz cenowy (załącznik nr 4), klauzule informacyjną (załącznik nr 5).
20. Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów, Biuro podawcze do dnia 10.07.2019 r. do godz. 15.30. Oferta musi być umieszczona
w zamkniętej kopercie posiadającej nazwę: „Oferta na świadczenie usług wykonania dokumentacji projektowej oraz robót remontowych w mieszkaniu nr 1 oraz pomieszczeniu przyległym mieszczącym się w Dzierżoniowie na ul. Pocztowej 14a”. Decyduje data wpływu do PCPRiOZ w Dzierżoniowie.
21. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
22. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.
23. Osoba do kontaktu z oferentami: Małgorzata Sazońska
Tel. 748339895, e-mail: m.sazonska@pcprdzierzoniow.pl

IV. Wykaz załączników do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Wzór protokołu odbioru robót
Załącznik nr 3 – Wzór umowy
Załącznik nr 4 – Formularz cenowy
Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna

                                                                                                               Dyrektor PCPRiOZ
                                                                                                               w Dzierżoniowie
                                                                                                               Elżbieta Jabrzyk