AKTYWNY SAMORZĄD

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia realizuje pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków PFRON. Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych, a jego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program realizowany jest w następujących Modułach, Obszarach i Zadaniach:

Moduł I

 1. Obszar A– likwidacja bariery transportowej:
 2. Zadanie 1– dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
 3. Zadanie 2– dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii B
 4. Obszar B– likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
 5. Zadanie 1– dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
 6. Zadanie 2– dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego
 7. Obszar C– likwidacja barier w poruszaniu się:
 8. Zadanie 2– dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
 9. Zadanie 3– dofinansowanie zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
 10. Zadanie 4– dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny
 11. Obszar D– dofinansowanie lub refundacja kosztów opieki nad osobą zależną

Moduł II – dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym.

Wnioski do pobrania

 

Zasady przyznawania dofinansowania ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”