Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – zaproszenie dla osób niepełnosprawnych

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie zaprasza osoby niepełnosprawne chcące skorzystać usług asystenta do przystąpienia do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

 

Program realizowany będzie od lipca do grudnia 2021 r.

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia  przy wykonywaniu  czynności dnia codziennego, poprawie funkcjonowania w życiu społecznym, ograniczaniu skutków niepełnosprawności, stymulacji do podejmowania aktywności na różnych szczeblach życia codziennego. Program ma również na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Z usług asystenta mogą skorzystać:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łączenie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,  które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. 

 

Usługi asystenta obejmują pomoc w:

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce ( np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, świątynie, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne i sportowe),
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 • załatwianiu spraw urzędowych,
 • nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • korzystanie z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 • wykonywanie czynności życia dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej (pod warunkiem, że szkoła nie zapewnia takich usług).

W przypadku objęcia wsparciem asystenta dziecka do 16 roku życia wymagane jest dołączenie zaświadczenia psychologa o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności asystenta.

Program jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Udział w programie osób jest całkowicie nieodpłatny.

Nabór prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie.

Warunkiem skorzystania przez osobę z niepełnosprawnością ze wsparcia asystenta jest złożenie:

 • karty zgłoszeniowej do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021”
 • kopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub
 • w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • oświadczenia wskazującego asystenta,
 • oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.
 • w przypadku dziecka do 16 roku życia zaświadczenia psychologa o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności asystenta.

Karty zgłoszeniowe należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście bądź przez opiekuna/członka rodziny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie ul. Piastowska 1, tel. 74 833 98 95  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 wraz z wymaganymi załącznikami.

 

FORMULARZE I DOKUMENTY DO POBRANIA

Treść programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2021

 

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenia do Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 2021
 2. Oświadczenie wskazujące asystenta
 3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych