Program „Opieka wytchnieniowa” – zaproszenie dla członków rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie zaprasza członków rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych do skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia,
 • osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Program ma zapewniać w odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych:

 • wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne,
 • podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

Program będzie realizowany w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Usługa specjalistycznego poradnictwa jest skierowana wyłącznie do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych wskazanych w programie w celu podniesienia ich kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej i nie jest tożsama z zajęciami rehabilitacyjnymi, pielęgnacyjnymi, psychologicznymi itp. kierowanymi bezpośrednio dla osób niepełnosprawnych.

W przypadku dużego zainteresowania programem zakłada się wdrożenie karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – skali FIM uzupełnionych przez lekarza rodzinnego, lekarza rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub pielęgniarki.

Osoby zainteresowane możliwością skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, zobowiązane są złożyć poniższe dokumenty, które będą podstawą do przyznania usług:

 • wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021,
 • kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,
 • deklarację wyboru określonych specjalistów z podaniem liczby godzin,
 • kartę oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM* – wypełniona przez lekarza rodzinnego, lekarza rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutę bądź pielęgniarkę (dokument warunkuje pierwszeństwo w rekrutacji do programu),
 • podpisane oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.

Osoby chcące przystąpić do Programu w/w dokumenty mogą złożyć za pośrednictwem poczty lub osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie, ul. Piastowska 1, tel. 74 833 98 95 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

FORMULARZE I DOKUMENTY DO POBRANIA

Treść programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Załączniki :

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021
 2. Deklaracja wyboru specjalisty i godzin OW – 2021
 3. Karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM*
 4. Dodatkowa informacja do karty oceny stanu osoby niepełnosprawnej wg skali FIM*
 5. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych