„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022: nabór kandydatów do świadczenia usług

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO ŚWIADCZENIA USŁUG OPIEKI  WYTCHNIENIOWEJ

 

Starosta Dzierżoniowski zaprasza osoby chcące świadczyć usługę opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób niepełnosprawnych w ramach realizowanego resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

 

W roku 2022 Powiat Dzierżoniowski  realizuje zadanie publiczne w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022” finansowany z środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Kwota dofinansowania wynosi: 768 000,00 zł

Całkowita wartość wynosi: 768 000,00 zł

Planowana liczba osób biorących udział w Programie – 30 opiekunów dzieci (do 16 r.ż.) oraz 50 opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności bądź równoważnym.

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywaniu usług opieki nad osobą niepełnosprawną,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii.

 

 1. Wymagania co do kwalifikacji

Usługę opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej mogą świadczyć:

 • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/opiekun osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub inny, zapewniający realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (np. psycholog, pedagog, terapeuta, rehabilitant, ratownik medyczny, opiekun medyczny, itp.)

lub

 • osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Inne wymagania: dyspozycyjność, wysoka kultura osobista, komunikatywność, dobra organizacja pracy oraz odpowiedzialność.

 

III. Informacja o warunkach zatrudnienia:

Praca na podstawie umowy – zlecenia na okres od dnia podpisania umowy do 20 grudnia 2022r. Praca przez 7 dni w tygodniu w zależności od potrzeb opiekuna osoby niepełnosprawnej w godzinach od 8.00 do 22.00 (nie więcej niż do 12 godzin dziennie w trybie ciągłym). Zaplanowana liczba godzin do wykorzystania w przypadku opieki nad jedną osobą niepełnosprawną to maksymalnie 240 godzin na cały okres realizacji programu w 2022r. Wynagrodzenie to 40,00 zł brutto za godzinę zegarową.

 

 1. Zakres i miejsce wykonywania czynności opiekuna:

Do zadań opiekuna sprawującego opiekę wytchnieniową należeć będzie:

 • odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.,
 • okresowe zabezpieczenie potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Przykładowe czynności usługowe:

 • udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych tj. m.in.: pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, o ile wymaga tego stan zdrowia, pomoc w ubieraniu, zmiana odzieży, bielizny osobistej,
 • wykonywanie podstawowych niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych tj. m.in.: zmiana pieluch – majtek, podkładów, o ile wymaga tego stan zdrowia, pomoc w dotarciu do toalety, higiena po załatwieniu potrzeb fizjologicznych,
 • organizowanie czasu wolnego tj. m.in.: spacery, wspólne zabawy, czytanie książek, gry planszowe, zajęcia edukacyjne, zajęcia terapeutyczne,

Miejsce: Usługa opieki wytchnieniowej będzie odbywać się w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

 

Uwaga:

 • Opiekun osoby niepełnosprawnej ma prawo decydowania o rodzaju pomocy, z której chce skorzystać oraz sposobie jej udzielania oraz w takim czasie i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne.
 • Usługi opieki wytchnieniowej są realizowane na rzecz osoby niepełnosprawnej, a nie dla poszczególnych członków rodziny osoby niepełnosprawnej.

 

 1. Wymagane dokumenty:

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie:

 • Karty zgłoszeniowej kandydata na opiekuna,
 • Dokumentów poświadczających wykształcenie, ukończone kursy, itp.
 • Dokumentów poświadczających doświadczenie w opiece nad osobą niepełnosprawną,
 • Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej (jeśli dotyczy),
 • Oświadczenia do celów ubezpieczeniowych ZUS,
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu (dla zatrudnionych),
 • Deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK (dla zatrudnionych),
 • Wniosek o niestosowanie mechanizmu Rozporządzenia z dni 7.01.2022 r (dla zatrudnionych).

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty na wskazany poniżej adres do dnia 31 marca 2022 r. z dopiskiem „Dotyczy naboru – kandydat do świadczenia usług w ramach opieki wytchnieniowej – edycja 2022”. Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer tel. 74 833 98 95 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie

 1. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów

 

 

 

FORMULARZE I DOKUMENTY DO ZAPOZNANIA SIĘ:

 

załączniki do pobrania: