„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Starosta Dzierżoniowski zaprasza opiekunów sprawujących bezpośrednią i całodobową opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi bądź dorosłymi osobami niepełnosprawnymi z orzeczeniem o stopniu znacznym bądź równoważnym do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

 

W roku 2022 Powiat Dzierżoniowski  realizuje zadanie publiczne w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowany z środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Kwota dofinansowania wynosi: 768 000,00 zł

Całkowita wartość wynosi: 768 000,00 zł

Planowana liczba osób biorących udział w Programie – 30 opiekunów dzieci (do 16 r.ż.) oraz 50 opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności bądź równoważnym.

 

Celem programu jest uzyskanie doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej to również czasowe zapewnienie opieki osobie z niepełnosprawnością, gdy nie może jej sprawować opiekun, np. z uwagi na zdarzenie losowe.

Członek rodziny bądź opiekun w w ramach programu będzie mógł skorzystać z maks. 240 godzin wsparcia. Będzie odbywać się w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

 

Z usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności może skorzystać członek rodziny lub  opiekun zamieszkujący we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawujący całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną wymagającą wysokiego poziomu wsparcia, która jest:

 • dzieckiem do 16 roku życia z  orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w  związku ze  znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (7 i 8 punkt orzeczenia), lub

 

 • osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w  związku ze  znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (7 i 8 punkt orzeczenia), lub

 

 • osobą z niepełnosprawnością sprzężoną/złożoną (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności), lub

 

 • osobą niepełnosprawną stale przebywającą w domu, tj. nie korzystającą z ośrodków wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno – wychowawczego czy internatu.

 

W celu rzetelnej weryfikacji zakłada się wdrożenie karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – skali FIM uzupełnionych przez lekarza rodzinnego, lekarza rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub pielęgniarki.

 

Usługi w ramach opieki wytchnieniowej obejmują m.in.:

 • udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych tj. m.in.: pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, o ile wymaga tego stan zdrowia, pomoc w ubieraniu, zmiana odzieży, bielizny osobistej,

 

 • wykonywanie podstawowych niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych tj. m.in.: zmiana pieluch – majtek, podkładów, o ile wymaga tego stan zdrowia, pomoc w dotarciu do toalety, higiena po załatwieniu potrzeb fizjologicznych,

 

 • organizowanie czasu wolnego tj. m.in.: spacery, wspólne zabawy, czytanie książek, gry planszowe, zajęcia edukacyjne, zajęcia terapeutyczne.

 

Program jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Udział w programie osób jest całkowicie nieodpłatny.

Nabór prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie.

 

Warunkiem skorzystania opiekuna osoby niepełnosprawnej z opieki wytchnieniowej jest złożenie:

 • karty zgłoszeniowej do programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”,
 • kopii aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego lub,
 • w przypadku dzieci do 16 roku życia kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
 • karty oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM – wypełniona przez lekarza rodzinnego, lekarza rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutę bądź pielęgniarkę,
 • podpisane „Prawa i obowiązki uczestnika programu”,

 

Karty zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do dnia 31 marca 2022 r. osobiście, pocztą bądź za pośrednictwem członka rodziny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie ul. Piastowska 1, tel. 74 833 98 95  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

FORMULARZE I DOKUMENTY DO ZAPOZNANIA SIĘ:

 

Załączniki do pobrania :