„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024

Starosta Dzierżoniowski zaprasza osoby niepełnosprawne chcące skorzystać z usług asystenta do przystąpienia do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024

W roku 2024 Powiat Dzierżoniowski  zamierza realizować zadanie publiczne w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024” finansowany z środków Funduszu Solidarnościowego.
Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia przy wykonywaniu  czynności dnia codziennego, poprawie funkcjonowania w życiu społecznym, ograniczaniu skutków niepełnosprawności, stymulacji do podejmowania aktywności na różnych szczeblach życia codziennego. Program ma również na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Z usług asystenta mogą skorzystać:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (7 i 8 punkt orzeczenia),
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta obejmują pomoc w:

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce ( np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, świątynie, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne i sportowe),
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 • załatwianiu spraw urzędowych,
 • nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 • wykonywaniu czynności życia dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej (pod warunkiem, że szkoła nie zapewnia takich usług).

Program jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Udział w programie osób jest całkowicie nieodpłatny.

Warunkiem skorzystania przez osobę z niepełnosprawnością ze wsparcia asystenta jest złożenie:

 • karty zgłoszeniowej do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2024”,
 • karty zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej,
 • oświadczenia wskazującego asystenta,
 • kopii aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub,
 • w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami 7 i 8 punktu orzeczenia.

Nabór prowadzony jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie w terminie od 16.11.2023 r. do 30.11.2023 r.

Załączniki do pobrania:

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024
 2. Karta zakresu czynności w ramach usługi asystencji osobistej
 3. Oświadczenie – wskazanie asystenta