Zapytanie ofertowe – zapytanie o cenę wykonania dokumentacji projektowej oraz robót remontowych zgodnie z wykonanym projektem w mieszkaniu nr 1 wraz z pomieszczeniem przyległym położonym w Dzierżoniowie na ul. Pocztowej 14a.

 

PR.VI.2111.3.2019                                                                           Dzierżoniów, 18.06.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie ul. Piastowska 1, zwraca się z zapytaniem o cenę wykonania dokumentacji projektowej oraz robót remontowych zgodnie z wykonanym projektem w mieszkaniu nr 1 wraz z pomieszczeniem przyległym położonym w Dzierżoniowie na ul.Pocztowej 14a.

Planowane prace prowadzone będą zgodnie z założeniami projektu „Fundament Bezpieczeństwa” realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Nie stosuje się ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

I. Zamawiający

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie

ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów

Tel. 748339895

Fax: 748339896

NIP 882-18-04-235

REGON 890725768

 

II. Przedmiot zapytania ofertowego

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej robót remontowych oraz wykonanie remontu zgodnie ze złożonym projektem w lokalu mieszkalnym nr 1 oraz pomieszczeniu przyległym położonym w Dzierżoniowie na ul. Pocztowej 14a o pow. całkowitej 45,50 m2, w skład którego wchodzi:

a)      pomieszczenie nr 1 o powierzchni 11,40 m2,

b)      pomieszczenie nr 2 o powierzchni 28,60 m2,

c)      pomieszczenie  nr 3 o powierzchni 5,50 m2,

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3. Zamawiający dopuszcza dokonania wizji pomieszczeń przeznaczonych do remontu
w dniach 18- 25.06.2019 roku w godzinach 7:30- 15:00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

4. Usługi, o których mowa w ofercie, winny być świadczone z najwyższą starannością
i  uwzględniając przepisy prawa, w szczególności prawa budowlanego jak i wszelkich przedmiotowych rozporządzeń wykonawczych.

5. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego licząc od dnia wystawienia faktury.

6. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia.

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez swoich pracowników w toku wykonywania prac stanowiących przedmiot umowy.
W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub obniżenia używalności pomieszczeń,
w tym wszelkich ruchomości w nich się znajdujących Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia wyrządzonej szkody lub pokrycia kosztów jej usunięcia.

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

9. Wykonawca nie może znajdować się w stanie upadłości oraz w stanie likwidacji.

10. Przewidywany termin realizacji usług powinien wynieść:

– w przypadku złożenia dokumentacji projektowej do dnia 30.06.2019 roku

– zakończenia prac remontowych do dnia 31.10.2019 roku

11. Z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy termin realizacji usługi może ulec wydłużeniu.

12. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia i gotowości odbioru robót. W trakcie odbioru Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu na jego żądanie dokumenty gwarancyjne producenta, atesty, świadectwa bezpieczeństwa i higieny, aprobaty techniczne
i deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania w budownictwie –
w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego pobytu osób.

13. Odbiór usługi dokumentowany jest przez podpisanie protokołu odbioru robót. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 2.

14. Wykonawca wystawi fakturę w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru robót.

15. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

 

III. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia:

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

2. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami formularzy.

3. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, zszyte w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

4. Oferty, dokumenty, oświadczenia składa się w formie pisemnej, opatrzone własnoręcznym podpisem.

5. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych.

6. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych.

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8. Oferta zawierająca oczywiste omyłki rachunkowe, pisarskie lub inne omyłki niepowodujące istotnych zmian treści oferty, zostanie poprawiona przez Zamawiającego. O fakcie poprawienia tych omyłek Zamawiający poinformuje Wykonawcę.

9. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert.

10. Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3

11. Jedynym kryterium oceny oferty będzie cena brutto.

12. Cena określona w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a)  zmiany lub odwołania poszczególnych warunków postępowania, o czym poinformuje Wykonawców drogą elektroniczną, faksem lub w formie pisemnej,

b) zmiany terminu składania ofert,

c) unieważnienia postępowania.

14. Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania w przypadku:

a) braku ofert,

b) odrzucenia wszystkich ofert złożonych w zakresie realizacji danej części postępowania,

c)  braku możliwości dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej,

d)  wystąpienia istotnych zmian powodujących, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

15. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

16. W przypadku odrzucenia oferty Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający może wybrać następną ofertę w kolejności. Dokonanie wyboru oferty następnej w kolejności może również mieć miejsce w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przez Wykonawcę , który złożył ofertę najkorzystniejszą.

17. Wykonawcy nie są uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi, jeżeli Zamawiający unieważni postępowanie.

18. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia zaznacza, iż Usługodawca może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym zapytaniu.

19. Oferta cenowa powinna zawierać formularz cenowy (załącznik nr 4), klauzule informacyjną (załącznik nr 5).

20. Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie  ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów, Biuro podawcze do dnia 25.06.2019 r. do godz. 15.30. Oferta musi być umieszczona w zamkniętej kopercie posiadającej nazwę: „Oferta na świadczenie usług wykonania dokumentacji projektowej oraz robót remontowych w mieszkaniu nr 1 oraz pomieszczeniu przyległym mieszczącym się w Dzierżoniowie na ul. Pocztowej 14a”. Decyduje data wpływu do PCPRiOZ w Dzierżoniowie.

21. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

22. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

23. Osoba do kontaktu z oferentami: Małgorzata Sazońska

Tel. 748339895, e-mail: m.sazonska@pcprdzierzoniow.pl

 

IV. Wykaz załączników do zapytania ofertowego:    

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia         

Załącznik nr 2 – Wzór protokołu odbioru robót

Załącznik nr 3 – Wzór umowy       

Załącznik nr 4 – Formularz cenowy        

Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna   

 

Dyrektor PCPR I OZ

Elżbieta Jabrzyk