Wsparcie dla osób niepełnosprawnych – przypomnienie

Jeszcze tylko do 4 września 2020 roku jest możliwość skorzystania ze wsparcia w ramach programu PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III.

Pomoc finansowa udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w niżej wymienionych placówkach. W ramach programu osoba niepełnosprawna może otrzymać wsparcie w wysokość 500,00 zł za każdy miesiąc braku możliwości wsparcia ze strony placówki. Maksymalnie można wnioskować za 3 miesiące.

Pomoc skierowana jest do osób niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16 roku życia w przypadku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, pod warunkiem, że są lub były one jednocześnie:
– uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
– uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
– podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
– podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( np. projekty finansowane przez PFRON)
– uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne (np. Rehabilitacja 25 +);
– pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno – wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
– pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
– pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rewalidacyjno – edukacyjno – wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

WAŻNE!
Świadczenie nie przysługuje osobom, których opiekunowie w danym miesiącu pobierali dodatkowy zasiłek opiekuńczy, przyznawany na podstawie art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem. przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wnioski można składać w biurze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie ul. Piastowska 1 lub poprzez SYSTEM OBSŁUGI WSPARCIA (SYSTEM SOW). Możliwość złożenia wniosku w systemie SOW mają również osoby, które nie posiadają Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego. W takim wypadku wystarczy założyć konto w systemie.

Szczegółowe informacje dot. składania wniosków można uzyskać dzwoniąc pod numerem telefonu 74 833 98 95.

Wniosek do pobrania