Turnusy rehabilitacyjne – informacja

Informujemy, że dzieci niepełnosprawne do 16 r.ż. i osoby do 24 r.ż. uczące się i nie pracujące mogą otrzymać w bieżącym roku dofinansowanie do wyjazdu na turnus rehabilitacyjny ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wnioski można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie do dnia 29 kwietnia 2022 roku.  Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 74 833 98 95.

 

Wniosek do pobrania znajduje się na stronie: Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 

 

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Aktualny wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny,
  2. Kopię orzeczenia o niepełnosprawności bądź orzeczenia równoważnego,
  3. W przypadku osób od 16 do 24 roku życia zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w szkole,
  4. Informację o stanie zdrowia,
  5. W przypadku opiekuna prawnego kopię odpisu wyroku sądu orzekającego ubezwłasnowolnienie,
  6. Podpisaną klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych.