Program „Opieka wytchnieniowa” – nabór specjalistów

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021” realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie w związku z przystąpieniem do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021” ogłasza nabór specjalistów z dziedzin:

 • psychologii
 • pielęgnacji
 • rehabilitacji
 • dietetyki

do prowadzenia  specjalistycznego poradnictwa przeznaczonego dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi niepełnosprawnymi, z orzeczeniem o niepełnosprawności, które wymagają konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji lub konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty:

 • CV wraz z dokładnym opisem pracy zawodowej,
 • Dokumenty potwierdzające odpowiednie wykształcenie,
 • Oświadczenie o niekaralności,
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.

Forma i wymiar zatrudnienia

Praca na podstawie umowy – zlecenie na okres od lipca do grudnia 2021r. w ramach w/w specjalności. Praca w dniach: poniedziałek – piątek w godzinach dopołudniowych i popołudniowych w miejscu zamieszkania opiekuna osoby niepełnosprawnej bądź w siedzibie PCPRiOZ (wg indywidualnych ustaleń z osobami korzystającymi z danej formy wsparcia).

Termin i miejsce składania dokumentów

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Specjalistyczne poradnictwo w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” –edycja  2021 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

FORMULARZE I DOKUMENTY DO POBRANIA

Treść programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

załączniki:

 1. oświadczenie o przetwarzaniu danych- nabór specjalistów 2021
 2. oświadczenie o niekaralności i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i praw publicznych