Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – informacje dot. orzeczeń i kart parkingowych

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Dzierżoniowie przypomina, że z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, których ważność upływa po dniu 8 marca 2020 r. zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Tak więc orzeczenia te są ważne i aktualnie nie ma konieczności występowania o wydanie nowych orzeczeń.

Podobnie wygląda sprawa z kartami parkingowymi. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Dzierżoniowie, tel. 74 832-32-30.